Breaking News

พัทลุง-เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เฮลั่น รัฐบาลใจป้ำจัดสินเชื่อเพื่อการเลี้ยงสัตว์ในอัตราเงินกู้ 1 ล้านบาท ต่อดอกเบี้ย 100 บาท/ปี

พัทลุง-เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เฮลั่น รัฐบาลใจป้ำจัดสินเชื่อเพื่อการเลี้ยงสัตว์ในอัตราเงินกู้ 1 ล้านบาท ต่อดอกเบี้ย 100 บาท/ปี

 

********ผู้สื่อข่าว จ.พัทลุง รายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 15.00 น.วันนี้(ที่ 19 ) ที่ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมอาชีพพระราชทาน “งานของพ่อ “ จังหวัดพัทลุง อ.เมืองพัทลุง นายประภัทร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU)ระหว่างกรมปศุสัตว์กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร( ธ.ก.ส.) ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคปศุสัตว์ไทย ฟื้นฟูอาชีพแก่เกษตรกร บรรเทาความเดือดร้อน ความเสียหาย อันเนื่องมาจากภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ และผลกระทบจากราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดการตลาดผลิตผลการเกษตรที่เป็นวัถุดิบ อาหารสัตว์ และเพื่อเป็นการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่ด้วยกรปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมมาเลี้ยงสัตว์ส่งจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ


********สำหรับการบันทึกความเข้าใจ (MOU) กันในครั้งนี้ ทางกรมปศุสัตว์จะรับผิดชอบในการให้คำแนะนำในด้านการจัดการเลี้ยงสัตว์ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการ การควบคุมป้องกันโรค การดูแลสุขภาพสัตว์ การควบคุมมาตรฐานฟาร์ม การเคลื่อนย้ายสัตว์ การประชาสัมพันธ์โครงการ การรับสมัครกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร ฯลฯที่เข้าร่วมโครงการส่วน ธ.ก.ส. จะให้คำแนะนำ ช่วยเหลือในการจัดทำแผนธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ ให้การสนับสนุนสินเชื่อให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกร ฯลฯ ในอัตราเงินกู้ 1 ล้านบาท ต่อดอกเบี้ย 100 บาท/ปี รวมทั้งบริหารสินตลอดระยะเวลาโครงการ สนับสนุนการจัดการตลาดห่วงโซ่การเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง