Breaking News

แม่ฮ่องสอน-สร้างฝายกักเก็บแม่น้ำยวม 2 จุด แก้ปัญหาความแห้งแล้ง จิตอาสาร่วมทำความดีด้วยหัวใจ

แม่ฮ่องสอน-สร้างฝายกักเก็บแม่น้ำยวม 2 จุด แก้ปัญหาความแห้งแล้ง จิตอาสาร่วมทำความดีด้วยหัวใจ

 

บริเวณสะพานข้ามลำน้ำยวม ลานเอนกประสงค์ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็น เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ วังปลาต้นน้ำแม่ยวม .นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง ประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำขึ้น ด้วยชาวอำเภอแม่สะเรียง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

ด้วยทรงมุ่งหวังให้ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ วัดสุพรรณรังษี คณะศรัทธาวัดสุพรรณรังสี องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง อาสาสมัครรักษาดินแดนแม่สะเรียง เทศบาลตำบลแม่สะเรียง นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หน่วยจัดแม่สะเรียง เหล่าจิตอาสา

บริษัทนิ่มซีเส็งแม่สะเรียง ตำรวจตระเวนชายแดน 337 ตร.ภูธรแม่สะเรียง เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน ผู้ประกอบการท่าทรายงาม นำเครื่องจักรมาช่วยในการทำฝาย และ ได้ช่วยกันนำกระสอบ เพื่อบรรจุทรายหิน ทำแนวฝายชะลอความชุ่มชื้น กักเก็บน้ำบริเวณลำน้ำยวม 2 จุด เพื่อไว้ใช้ และ เพื่อให้เป็นที่อาศัยของพันธุ์ปลานานาชนิด และ หวั่นว่าหากไม่ทำฝายชะลอน้ำไว้ ไม่นาน ลำน้ำยวมก็จะแห้งขอดส่งผลทำให้ปลาไม่มีที่อยู่อาศัย จึงได้ระดมกำลังช่วยกันทำฝายขึ้นก่อนที่จะแห้งแล้งไปกว่านี้


ทั้งนี้ ได้กำชับเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วน ตลอดจนผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และ ชาวบ้าน ในทุกพื้นที่เร่งสำรวจแหล่งต้นน้ำลำคลองในพื้นที่ จัดทำฝายเก็บน้ำ ขุดลอกคลอง ซ่อมบำรุงบ่อบาดาล และสำรวจพื้นที่ประสบภัยซ้ำซาก รวมทั้งให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดและได้ประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุด


ถาวร / สุกัลยา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401