Breaking News

ชลบุรี-สัตหีบเปิดอบรมหลักสูตรพระเครื่องและวัตถุมงคลไทยให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อนำไปต่อยอด (ชมคลิป)

ชลบุรี-สัตหีบเปิดอบรมหลักสูตรพระเครื่องและวัตถุมงคลไทยให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อนำไปต่อยอด

 

 

วันนี้ 18 ม.ค. 62 นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบมอบหมายให้ นายไชยเทพ บุญเลิศ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพระเครื่องและวัตถุมงคลไทย ณ อาคารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา วัดสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี ดร.พงษ์จันทร์ จันทยศ(รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย/ฝ่ายวิชาการ) หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมการอบรม ให้การต้อนรับ ในวันนี้


ดร.พงษ์จันทร์ จันทยศ (รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย/ฝ่ายวิชาการ)กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ว่า สถาบันส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2554 โดยรวมชมรมพระเครื่อง พระบูชา และวัตถุมงคลสัตหีบ ชมรมโหรศาสตร์สัตหีบ และชมรมผู้สืบสานการแพทย์แผนไทย เข้าไว้ในองค์เดียวกัน มีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั่งเดิมของบรรพบุรุษไทยให้คงอยู่ เพื่อจรรโลงเชิดชูพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการช่วยให้สังคม ให้ประชาชนมีอาชีพอิสระตามนโยบายของรัฐบาลสำหรับการฝึกอบรมรุ่นนี้ เป็นการฝึกอบรมหลักสูตรพระเครื่องและวัตถุมงคลไทยรุ่นที่ 6 ระยะเวลาฝึกอบรม 30 ชั่วโมง เรียนฉพาะวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 0900-15.00 น. เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เป็นตันไปรวม6 เสาร์ ณ อาคารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา วัดสัตหีบ ถนนเลียบชายทะเลสัตหีบ


นายไชยเทพ บุญเลิศ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสัตหีบ กล่าวว่า จากคำกล่าวรายงานทำให้ทราบถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีและเป็นการสร้างความรู้ด้านอาชีพให้กับประชาชน ทำให้ประชาชนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถนำความรู้ที่ได้อบรม ไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว การฝึกอบรมในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้ารับการอบรมทุกคนจะได้นำความรู้ประสบการณ์ และแนวทางในการประกอบอาชีพไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อเพิ่มรายได้แก่ตนเองและครอบครัวต่อไป


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323