Breaking News

จันทบุรี-ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง

จันทบุรี-ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง

 

บ่ายวันนี้ ( 17 ม.ค.63 ) ที่บริเวณที่ทำการอ่างเก็บน้ำศาลทราย ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมรับทราบแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และเยี่ยมชมการดำเนินงานเกษตรแปลงใหญ่กลุ่มเกษตรกรที่ใช้น้ำจากเขื่อนศาลทราย เป็นกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนศาลทราย ที่มีนางสาวธิดารัตน์ สัตถี เป็นประธานกลุ่ม มีเครือข่ายเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียน 50 ราย สมาชิกทุกรายได้มาตรฐาน GAP ผลผลิตทุเรียนที่ใช้น้ำจากเขื่อนศาลทรายบำรุงผลผลิตได้ผลรวม 1,095 ไร่ ผลผลิตจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนมีนาคม – มิถุนายนประมาณ 1,892 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 180 ล้านบาทจากราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 100 บาท

ส่วนใหญ่เกษตรกรจะนำผลผลิตไปขายให้กับล้งรับซื้อในพื้นที่อำเภอเขาคิชฌกูฏ และอำเภอใกล้เคียง รวมทั้งสหกรณ์การเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ ซึ่งจากการที่สำนักงานเกษตรจังหวัด และ กรมชลประทานร่วมมือกันในการช่วยเหลือเกษตรกรด้านต้นทุนการผลิตส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตมั่นคงยั่งยืน ทั้งนี้ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าการเก็บน้ำต้นทุนของเขื่อนศาลทราย ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จมาตั้งแต่ปี 2540 เพื่อป้องกันอุทกภัย และ เป็นแหล่งน้ำต้นทุนในฤดูแล้ง เป็นเขื่อนดินมีความจุเขื่อนสูงสุด 12 ล้าน ลูกบาตรเมตร

ที่ผ่านมาเกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากอ่างศาลทรายเป็นพื้นที่ประมาณ 16,530 ไร่ พื้นที่เกิดประโยชน์ด้านชลประทาน 13,900 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 2 ฝั่งแม่น้ำจันทบุรีจากตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ ถึง ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำศาลทรายมีปริมาณน้ำ 8.400 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 70 ของความจุอ่าง ซึ่งเพียงพอแก่ภาคการเกษตร และ อุปโภคบริโภคในฤดูแล้งนี้ อย่างไรก็ตามในขณะนี้สถานการณ์ภัยแล้งเริ่มส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่มีพื้นที่ห่างไกลแหล่งน้ำแล้ว บางแห่งต้องอาศัยน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค บางแห่งต้องปล่อยให้ต้นไม้ยืนตายเพราะขาดน้ำ

แต่ในอนาคตอันใกล้รัฐบาลได้มอบหมายให้กรมชลประทานก่อสร้างอ่างน้ำขนาดกลาง 4 แห่ง คือ อ่างพะวาใหญ่ อ่างประแกต อ่างหางแมว และอ่างวังโตนด จะช่วยเสริมความมั่นคงของทรัพยากรน้ำในพื้นที่อย่างยั่งยืนตลอดไป ด้านการเกษตรทางรัฐบาลมีนโยบายการตลาดนำการผลิตปีนี้มั่นใจผลไม้ของไทยที่ติดอันดับที่ 6 ของการส่งออกผลไม้โลกจะขยายตลาดได้เพิ่มมากขึ้นส่งผลดีต่อรายได้ของเกษตรกรทั้งนี้ขอให้เกษตรกรรักษามาตรฐาน เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันเน้นเกษตรแปลงใหญ่ ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก