Breaking News

นครนายก โครงกรปฐมนิเทศพระสอนศิลธรรม ประจำจังหวัดนครนายก (ชมคลิป)

คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก จัดโครงการปฐมนิเทศพระสอนศิลธรรมในโรงเรียน ประจำจังหวัดนครนายก

 

ที่วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พระเดชพระคุณพระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ ในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศพระสอนศิลธรรม ประจำจังหวัดนครนายก โดยมีพระครุสุตเมธากร เจ้าอาวาสวัดเกาะกระชาย กล่าวรายงานวัตถุประสงศ์ พร้อมมีพระสงฆ์ในจังหวัดนครนายกทั้ง 4 อำเภอเข้าอบรมจำนวน 140 รูป โดยมีวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง โลกเปลี่ยนไปการศึกษาต้องเปลี่ยนแปลง ฯ


ด้วยผู้ประสานงานพระสอนศิลธรรมประจำจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานพระสอนศิลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พระสอนศิลธรรมประจำจังหวัดนครนายก จำนวน 140 รูป และผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานแห่งนี้ รู้สึกปราบปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ มีวัตถุประสงค์


1/เพื่อปฐมนิเทศชี้แจงระเบียบวิธีการปฏิบัติพระสอนศิลธรรม จัดทำฐานข้อมูลประวัติพระสอนศิลธรรมให้เป็นปัจจุบัน จัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่พระสอนศิลธรรม เพื่อใช้ในการจัดการบริหารโครงการพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนของมหาวิทยาลัย
2/เพื่อให้พระสอนศิลธรรมในโรงเรียนได้ทราบถึงบทบาทของพระสอนศิลธรรม และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน นำไปสู่การพัฒนาวิธีปฏิบัติงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
3/เพื่อรับสมัครพระสอนศิลธรรมทดแทนให้ครบตามอัตราจัดสรรกิจกรรมในโครงการพระสอนศิลธรรม

สมบัติ เนินใหม่ ข่าว// รัชชานนท์ เนินใหม่ ภาพ// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก