Breaking News

ปทุมธานี-มรภ.วไลยอลงกรณ์ เปิดบ้านจัดประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (ชมคลิป)

ปทุมธานี-มรภ.วไลยอลงกรณ์ เปิดบ้านจัดประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

 

วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 09:00 น. มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เจ้าภาพจัดประชุมอธิการบดีฯ ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 (151)/2563 ผนึกกำลัง 38 ราชภัฏ สัมมนา“ทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่การขับเคลื่อนประเทศ” ที่ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 100 ปี มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม วุฒิสภา เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2563 โดย ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมรภ.วไลยอลงกรณ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้รับเป็นเจ้าภาพในการประชุมและจัดสัมมนา เรื่อง “ทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่การขับเคลื่อนประเทศ” ของคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมการศึกษา

และการประชุมของที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งการประชุมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2563 โดยได้รับเกียรติจากพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ให้ข้อเสนอแนะแก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ สำหรับการประชุมในวันที่ 13 มกราคม เป็นการประชุมอธิการบดีและรองอธิการบดี ที่รับผิดชอบด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ จากพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ได้ดำเนินการปฏิบัติมาตลอด ใน 4 ประเด็น ได้แก่

แนวทางการปฏิบัติภารกิจร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประเด็นต่อมาคือความคืบหน้าของการทำวารสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ SCD Journal โดยจะเข้าสู่ระบบ ThaiJo เพื่อเตรียมออกวารสารเล่มแรก พร้อมกับมอบหมายงานผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 6 ภูมิภาค ประเด็นที่ 3 แนวทางปฏิบัติที่จะร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เรื่องฐานข้อมูลระดับตำบลสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง และประเด็นสุดท้าย เป็นข้อเสนอแนะจากองคมนตรีในด้านการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาเชิงพื้นที่ นอกจากการประชุมดังกล่าวแล้ว ยังมีหัวข้อในการหารือ ในเรื่องต่างๆ

ทั้งในเรื่องงานด้านฐานข้อมูลขนาดใหญ่ระดับตำบล เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานของการพัฒนาฐานข้อมูลในภาพรวมและของแต่ละมหาวิทยาลัย การประชุมคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์ต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง และการประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วุฒิสภา อธิการบดีกล่าวต่อว่า ถือเป็นโอกาสอันดีที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้รับเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ เพราะเป็นการแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยในหลายๆ ด้าน เช่น การวิจัย การพัฒนาชุมชนและสังคม ตลอดจนมีการจัดเตรียมสถานที่ ห้องประชุม อาหารรับรอง สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างครบครัน เพื่อเป็นการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมที่จะเดินทางมายังมหาวิทยาลัย พร้อมกันนี้ยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ให้เป็นที่รู้จักกับบุคคลภายนอกอีกด้วย

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน