Breaking News

น่านจัดโครงการ “English We Like”ปีที่ 12 เปิดโอกาสให้นักเรียนติว สอบเรียนต่อมหาวิทยาลัย (ชมคลิป)

น่านจัดโครงการ “English We Like”ปีที่ 12 เปิดโอกาสให้นักเรียนติว สอบเรียนต่อมหาวิทยาลัย

 

 

วันอังคาร ที่ 14  มกราคม  2563 ที่ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคม  จังหวัด น่าน นายนิธิวัชร์  ศิรโภคาวิโรจน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการ “English We Like”ปีที่ 12 โดยมีนายกฤตภัค  สุธนวรกุล ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท ถุงสตังค์ กรุ๊ป จำกัด
กล่าวรายงาน นายไตรพฤก  ผางาม ผู้อำนวยโรงเรียน คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมพิธีเปิด

นายนิธิวัชร์  ศิรโภคาวิโรจน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า การจัดโครงการ“ English We Like”ปีที่ 12 เป็นการสอนภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมและเกม  เป็นการสื่อสาร เทคนิค การพูดภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ  ในการสื่อสารเปิดโอกาสให้นักเรียนทั่วประเทศ สามารถเข้าร่วมติวกับโครงการได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เข้าถึงทุกพื้นที่ในประเทศไทย นับเป็นการสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงการติว เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง

สิ่งสำคัญที่สุด คือ ทุกคนจะมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมที่มีคุณค่า ภายใต้บรรยากาศ  ที่สนุกสนาน แนวคิด เทคนิคต่าง ๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการทำข้อสอบสำหรับเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ขอให้นักเรียนทุกคนได้ตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้ และฝึกปฏิบัติให้เต็มศักยภาพของตนเองและหวังว่าการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ

นายกฤตภัค  สุธนวรกุล   ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท ถุงสตังค์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “ English We Like ปีที่ 12 โดยมี บริษัท ถุงสตังส์ กรุ๊ป จำกัด  เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโครงการนี้ขึ้นมา ในวันนี้ บริษัท ถุงสตังส์ กรุ๊ป จำกัด  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและพัฒนาภาษาอังกฤษของเด็กและเยาวชน จึงได้จัดโครงการ“ English We Like ปีที่ 12

มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และฝึกฝนทักษะนอกเหนือจากในบทเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีเทคนิคในการจำ GAT – English for Life เพื่อให้เด็กที่เข้าร่วมโครงการมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ฝึกให้มีความกล้าในด้านการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น เพื่อนำไปต่อยอดในอนาคตต่อไป

โครงการ “ English We Like ปีที่ 12 ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เรียนรู้อย่างสนุกสนานผ่านการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ เช่น เกม เทคนิคการจำ โดยนำข้อสอบปีที่ผ่านมาเป็นตัวอย่างสอนเทคนิคการทำข้อสอบ GAT โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท กู๊ดวินฟูดส์ โปรดักส์ (ตูมตาม) บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด(มหาชน) (ขนมปังฟาร์มเฮ้า)  บริษัท ปวีณ์มล จำกัด (ผลิตภัณฑ์ KA) บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จํากัด และ บริษัท ศรีจันทร์ สหโอสถ จำกัด (ศศิ)ร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้เพื่อนำไปต่อยอดต่อไปในอนาคต


นภาพร ขัติยะ/รายงาน