Breaking News

นราธิวาส-พลังจิตอาสาพระราชทานพื้นที่จังหวัดนราธิวาส พร้อมใจร่วมกิจกรรม”จิตอาสาพัฒนาชุมชนกาแลตาแปและชุมชนรอบข้าง”

นราธิวาส-พลังจิตอาสาพระราชทานพื้นที่จังหวัดนราธิวาส พร้อมใจร่วมกิจกรรม”จิตอาสาพัฒนาชุมชนกาแลตาแปและชุมชนรอบข้าง”

 


วันนี้ 15 ธ.ค.63 เวลา 09.00 น. นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรม”จิตอาสาพัฒนาชุมชนกาแลตาแปและชุมชนรอบข้าง” ณ บริเวณสถานทีเพื่อการสงเคราะห์ (HALF WAY HOUSE) “ กาแลตาแป ชุมชนกาแลตาแปและชุมชนรอบข้าง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนคณะเจ้าหน้าที่และคณะจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสร่วมกิจกรรมจำนวนมาก


โดยในพิธีนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังจากนั้นประธานในพิธีพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีฯร่วมปฏิญาณตน “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” 3 ครั้ง อย่างพร้อมเพรียงกัน


สำหรับบรรยากาศกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนกาแลตาแปและชุมชนรอบข้าง” ในวันนี้ (15 ธ.ค.63 ) รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำคณะจิตอาสาฯ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ เก็บกวาดขยะปรับสภาพภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณชุมชนกาแลตาแปและชุมชนรอบข้าง บริเวณโดยรอบเกาะปูลากาเม็ง โดยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะจิตอาสาพระราชทานต่างร่วมกันแสดงพลังสามัคคีบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส