Breaking News

สตูล ศูนย์การศึกษาพิเศษจัดงานวันเด็กพิการ จังหวัดสตูลประจำปี 2563 (ชมคลิป)

สตูล ศูนย์การศึกษาพิเศษจัดงานวันเด็กพิการ จังหวัดสตูลประจำปี 2563

 

วันนี้ 15 มกราคม 2563 นายศักดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดงานวันเด็กพิการจังหวัดสตูล โดยมีนายสัญญา ศรีสัยยาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล คณะกรรมการสถานศึกษาพิเศษ นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมพิธีเปิดจำนวนมาก ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล


นายสัญญา ศรีสัยยาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล กล่าวว่า จังหวัดสตูลได้เห็นความสำคัญของเด็กทุกคน โดยเฉพาะเด็กพิการและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ จึงมอบหมายให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล จัดงานวันเด็กคนพิการ ประจําปี 2563 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็กพิการ

และเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับความสนุกสนาน รื่นเริง กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ มีพัฒนาการเต็มศักยภาพ ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ ห่างไกลจากยาเสพติด และมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม และประเทศชาติต่อไป , เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กพิการ และเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ


สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากบุคคล ห้างร้าน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ ของรางวัลต่างๆ และกิจกรรม การแสดงบนเวทีการ เล่นเกมส์ การบริการอาหาร เครื่องดื่ม การมอบของขวัญ ของรางวัลต่างๆ จำนวนมาก


นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล