Breaking News

อุบล​ราชธานี​ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรมวันเด็กในหอผู้ป่วยเด็ก​

อุบล​ราชธานี​ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรมวันเด็กในหอผู้ป่วยเด็ก​

 

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 นายเเพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี
ได้นำบุคลากรและสหสาขาวิชาชีพ นำโดยนายสูติ ปัจฉาภาพ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษาจัดกิจกรรมวันเด็กในหอผู้ป่วยเด็กของโรงพยาบาล

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่นเป็นการให้กำลังใจและความสนุกสนานแก่เด็กในหอผู้ป่วย​ เด็ก 1 2 3 4 5 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายให้กับเด็กและผู้ปกครอง เช่น การฝึกทักษะการล้างมือ 7 ขั้นตอน​ การให้ความสนุกสนาน เช่นการแจกของขวัญ อาหาร ขนม การแสดงละครสั้น จากงาน IC ของโรงพยาบาล  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสร้างความสนุกสนาน ความประทับใจให้กับเด็กและผู้ปกครอง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล ผู้ดูแลคนไข้ ให้มีกำลังใจในการปฏิบัติงาน

เสฐียรพงษ์ มณีขาว ข่าว/ภาพ