Breaking News

แม่ฮ่องสอน-สะพานบุญเชื่อมระหว่าง“ผู้ให้”กับ“ผู้รับ” 2 ปีแห่งความภาคภูมิใจ คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน ส่งต่อความห่วงใย ช่วยเหลือพี่น้องผู้ยากไร้และด้อยโอกาส โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

แม่ฮ่องสอน-สะพานบุญเชื่อมระหว่าง“ผู้ให้”กับ“ผู้รับ” 2 ปีแห่งความภาคภูมิใจ คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน ส่งต่อความห่วงใย ช่วยเหลือพี่น้องผู้ยากไร้และด้อยโอกาส โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

 


ภาพการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการและด้อยโอกาส ปรากฏให้เห็นบนหน้าโซเชียลของผู้ใช้เฟสบุ๊ค Chartchay Noisakul ต่อเนื่องตลอด 2 ปีที่ผ่านมา เป็นการช่วยเหลือโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ทำหน้าที่เป็นสะพานบุญในการส่งต่อความห่วงใยการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามจิตศรัทธา ซึ่ง นายชายชาติ น้อยสกุล ผู้ริเริ่มโครงการดีๆ ด้วยงบประมาณส่วนตัวจากการมอบสิ่งของเครื่องใช้สิ้นเปลือง ประเภท แพมเพริส อุปกรณ์สำหรับคนพิการ เช่นไม้ค้ำยัน รถเข็น ไม้เท้า กายอุปกรณ์ต่างๆ อาหารสายยาง

นอกจากนี้ยังมีโครงการให้ยืมอุปกรณ์ต่างๆ รถเข็น เตียง หรือ อุปกรณ์อื่นๆ หลังจากผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแกผู้พิการหรือผู้ป่วยและผู้ดูแล เมื่อหายก็นำมาคืนเพื่อส่งต่อให้คนอื่นได้ยืมอีก ซึ่งการช่วยเหลือแบบให้เปล่าแก่ ผู้สูงอายุด้อยโอกาส ยากไร้ตลอดสองปีที่ผ่านมา จนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาพี่น้องประชาชนทำให้การแบ่งปันขยายวงเพิ่มขึ้นมีคนร่วมบริจาคเยอะขึ้นส่งผลทำให้สามารถช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาสได้มากขึ้น ทั้งในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง อ.แม่ลาน้อย อ.ขุนยวม และ อ.เมือง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้พิการ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ไม่มีสวัสดิการใดๆ เป็นต้น ซึ่งการช่วยเหลือดังกล่าวไม่ใช้งบประมาณรัฐแม้แต่บาทเดียว เป็นกานรวบร่วมจากผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยกัน

ถาวร / สุกัลยา บัวงาม รายงาน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401