Breaking News

ปทุมธานี-เทศบาลเมืองคูคตจัดโครงการแข่งขันกีฬาเปตองระหว่างชุมชน ประจำปี 2563 (ชมคลิป)

ปทุมธานี-เทศบาลเมืองคูคตจัดโครงการแข่งขันกีฬาเปตองระหว่างชุมชน ประจำปี 2563

 

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่เทศบาลเมืองคูคต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาเปตองระหว่างชุมชนเทศบาลเมืองคูคต ครั้งที่ 18 โดยมี นางสุภารมย์ โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายวีรพจน์ ปานนุ่ม รองนายกเทศมนตรีเมืองคูคต, นายณรงค์ อู่ทรัพย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองคูคต, น.อ.พินิจ แช่มจะโปะ รองนายกเทศมนตรีเมืองคูคต,ว่าที่ร้อยตรีดุสิต แสนใจวุฒิ ปลัดเทศบาลเมืองคูคต


และประชาชนในพื้นที่ 31 ชุมชน ส่วภายในงานมีแต่ละชุมชนส่งตัวแทนเข้าแข่งขันกีฬาเปตองเพื่อ สรรหาผู้ชนะ สำหรับผู้ชนะก็จะได้รับถ้วยชนะเลิศและเหรียญทอง, ด้านนายนุชิต สังข์ใจ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองคูคต กล่าวว่าการจัดงานโครงการแข่งขันกีฬาเปตองระหว่างชุมชนเทศบาลเมืองคูคตครั้งที่ 18 ซึ่งนางสุภารมย์ โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคตได้เล็งเห็นถึงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการส่งเสริมงานด้านกีฬาและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยในเขตเทศบาลเมืองคูคตได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬาออกกำลังกาย

ซึ่งเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้สมบูรณ์แข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ไปมั่วสุมกับอบายมุขและสิ่งเสพติดตลอดจนเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองคูคตให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ ยังมีความสามัคคีมีระเบียบวินัยรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อตนเองและประเทศชาติต้องอาศัยการกีฬาเป็นสำคัญการกีฬาจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องได้รับการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมโดยทั่วหน้า สำหรับการจัดโครงการแข่งขันกีฬาเปตองระหว่างชุมชนเทศบาลเมืองคูคตครั้งที่ 18 จัดขึ้นระหว่างวันที่วันที่ 4 มกราคม 2563 ถึง 25 มกราคม 2563

ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน