Breaking News

ปทุมธานี-เปิดสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสูง รุ่นที่ 1 (ชมคลิป)

ปทุมธานี-เปิดสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสูง รุ่นที่ 1

 

เมื่อวันนี้ 3 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ที่ อาคารเพชร ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “นักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสูง” (นบทส.) รุ่นที่ 1

และบรรยายพิเศษหัวข้อ “นโยบายและแนวทางการบริหารงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน


กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ล้วนเป็นภารกิจที่ใกล้ชิดและมีความเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ดังนั้น ในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความพร้อม มีสมรรถนะ มีศักยภาพที่เหมาะสมรอบด้านในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความสุขในชีวิตการทำงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพการงานพร้อมที่จะทำงานให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ นับเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จึงได้จัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาศักยภาพแก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงฯ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และประชาสังคม ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา และพัฒนางานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้สถาบันฯ แห่งนี้จะเป็นหน่วยงานที่ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพของประเทศในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งตอบสนองประชาชนและผู้รับบริการ


สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เปิดโครงการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “นักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสูง” (นบทส.) รุ่นที่ 1 ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็นนักบริหารระดับอำนวยการระดับสูง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานเชิงรุก สามารถนำไปสู่การบริหารงานในพื้นที่เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสัมฤทธิ์ผล มีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงความสามารถทางการบริหารงานในพื้นที่โดยในการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ มีระยะเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 3- 17 มกราคม 2563 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 66 คน

ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน