Breaking News

นราธิวาส-ประชุม Video Conference สรุปผลการดำเนินงานของ ศปถ.ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563

นราธิวาส-ประชุม Video Conference สรุปผลการดำเนินงานของ ศปถ.ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 รับฟังข้อสั่งการ รมช.มท. กำชับให้ทุกจังหวัดถอดบทเรียนการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

 


วันนี้ (3 ม.ค. 63) ที่ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายไพศาล ขุนศรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (รมช.มท.) เป็นประธานการประชุมฯ ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ภายใต้การรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 3,421 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 373 ราย บาดเจ็บ 3,499 ราย โดยจังหวัดสงขลา เกิดอุบัติเหตุสูงสุด 116 ครั้ง กรุงเทพฯมีผู้เสียชีวิตสูงสุด 15 ราย จังหวัดสงขลามีผู้บาดเจ็บสูงสุด 121 คน สำหรับจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต 6 จังหวัด คือ ตราด พะเยา แม่ฮ่องสอน ยะลา ลำพูน และสตูล


รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวอีกว่า จากสถิติอุบัติเหตุทางถนน ปี 2563 ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยได้กำชับให้จังหวัดถอดบทเรียน และวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาที่มาจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งให้ดำเนินการต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2563 และได้ขอบคุณทุกภาคส่วน ทั้งเครือข่ายอาสาสมัคร กลุ่มจิตอาสา และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่ร่วมกันอำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนในการเดินทางด้วยความทุ่มเท และเสียสละ


จากนั้น นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานประชุมสรุปการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 จังหวัดนราธิวาส โดยสรุปการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึง 2 มกราคม 2563 จังหวัดนราธิวาสเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 37 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 3 ราย มีสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดมาจากการขับรถเร็วเกินกำหนด ตัดหน้ากระชั้นชิด และเมาสุรา ในด้านพฤติกรรมเสี่ยงสูงสุดมาจากการไม่สวมหมวกนิรภัย การขับรถเร็วเกินกำหนด และตัดหน้ากระชั้นชิด

ซึ่งในภาพรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดนราธิวาสลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แต่มีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น โดยปี 2562 มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ปี 2563 มีผู้เสียชีวิต 3 ราย จึงต้องร่วมกันวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขหรือป้องกัน โดยรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการขับขี่ปลอดภัยให้กับประชาชน ซึ่งมีแนวคิดในการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปให้ความรู้กับประชาชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการขับขี่อย่างปลอดภัยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุตามแนวทางที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส