Breaking News

เชียงใหม่- รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ. 2563 (ชมคลิป)

เชียงใหม่- รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ. 2563

 

วันที่ 29 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น. นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต 2) โดยมี นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่, น.ส.สุชาดา พฤกษะวัน ขสจ.ลำพูน, สนง.สาธารณสุข จ.เชียงใหม่, เทศบาลนครเชียงใหม่, ตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่, ตำรวจภูธรแม่ปิง, สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 5, ตชด.ที่ 33 เชียงใหม่ และนายสถานีเดินรถ บ.ข.ส.เชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดของแต่ละหน่วยงาน ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน


พร้อมทั้งเยี่ยมชมระบบ CCTV และการตรวจสอบความเร็วรถโดยสารสาธารณะ ประจำสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 3 ซึ่งได้มีการติดตั้งและเชื่อมต่อข้อมูลจากศูนย์บริหารจัดการเดินรถ GPS สขจ.เชียงใหม่
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานการตรวจความเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ หมวด 2 หมวด 3 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ของเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ในการตรวจความพร้อมรถโดยสารประจำทางและความพร้อมของพนักงานขับรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 3


ตรวจเยี่ยมการบูรณาการร่วมกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 โดยใช้สุนัขตำรวจในการตรวจตราสัมภาระและสิ่งของ ของประชาชนที่เดินทางมากับรถโดยสารสาธารณะ เพื่อเฝ้าระวังการลักลอบขนยาเสพติด ช่วงวันหยุดต่อเนื่องเทศกาลปีใหม่ 2563
ให้คำแนะนำและมอบของที่ระลึกแก่ประชาชนที่เดินทาง รวมทั้งมอบเครื่องมือป้องกันความง่วง Driver alarm แก่พนักงานขับรถโดยสาร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการหลับใน

ทั้งนี้ ได้ให้ขวัญและกำลังใจ พร้อมกล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็งและอดทนตลอดช่วงเทศกาลดังกล่าว ตามนโยบาย “ใส่ใจ กำลัง 3” และอวยพรปีใหม่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญตลอดปีและตลอดไป


นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่