“พล.ต.อ.กิตติ์รัฐฯ” เปิดโครงการ CSI Challenge 2024 เฟ้นหาสุดยอดทีมปฏิบัติการพิสูจน์หลักฐาน มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพการตรวจสถานที่เกิดเหตุของตำรวจพิสูจน์หลักฐานไทย ในระดับสากล

“พล.ต.อ.กิตติ์รัฐฯ” เปิดโครงการ CSI Challenge 2024 เฟ้นหาสุดยอดทีมปฏิบัติการพิสูจน์หลักฐาน มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพการตรวจสถานที่เกิดเหตุของตำรวจพิสูจน์หลักฐานไทย ในระดับสากล

 

วันนี้ (24 เม.ย.67) เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.รรท.ผบ.ตร.) เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนทักษะ และพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (CSI Challenge 2024) โดยมี พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. , พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ , พล.ต.ท.ยงเกียรติ มนปราณีต ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และข้าราชการตำรวจสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ร่วมพิธี ณ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายนเรศวร จังหวัดเพชรบุรี

ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ กล่าวว่า สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจให้ความสำคัญในการเพิ่มพูนทักษะ และพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจ สถานที่เกิดเหตุ ถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักและเป็นกระบวนการแรกของการได้มาซึ่งพยานหลักฐาน และจะต้องมีขั้นตอนการเก็บวัตถุพยานตามมาตรฐานสากล โดยใช้หลัก 12 ขั้นตอน ของ FBI ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020 ทั้งนี้ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจได้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) การตรวจสถานที่เกิดเหตุของทุกศูนย์ทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานอยู่เสมอ แต่ปีนี้มีความพิเศษกว่าทุกครั้ง ด้วยการจัดโครงการ CSI Challenge 2024 ขึ้น โดยคัดเลือกหน่วยที่มีผลคะแนนสูงสุดของการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ในรอบ Internal Audit ในคดีเกี่ยวกับชีวิต ได้แก่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 , คดีเกี่ยวกับทรัพย์ ได้แก่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 และคดีเกี่ยวกับระเบิด ได้แก่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7 มาแข่งขันเพื่อหาทีมที่มีความสมบูรณ์ที่สุด

การแข่งขัน CSI Challenge 2024 จะมีการจำลองสถานการณ์ในรูปแบบเดียวกัน มีคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ คณะกรรมการอาวุโส และคณะกรรมการประจำจุด เป็นผู้ตัดสิน โดยเกณฑ์การให้คะแนน จะให้คะแนนตามขั้นตอนวิธีปฏิบัติ การตรวจสถานที่เกิดเหตุ 12 ขั้นตอน ตามมาตรฐาน ISO 17020 โดยพิจารณาจากความสามารถในการทำงานเป็นทีม แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน ตรวจเก็บวัตถุพยานได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักวิชาการ สามารถเชื่อมโยงคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาที่จำกัด ซึ่งโครงการ CSI Challenge 2024 จะช่วยเพิ่มพูนทักษะ และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งนำความรู้และประสบการณ์ในการแข่งขันครั้งนี้ไปพัฒนาศักยภาพของตัวเอง เป็นส่วนหนึ่งในการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน

ภายหลังพิธีเปิด รอง ผบ.ตร.รรท.ผบ.ตร. ได้เดินชมบูธนิทรรศการแสดงเครื่องมืออุปกรณ์อันทันสมัยของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่นำมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานในปัจจุบัน

พล.ต.อ.กิตติ์รัฐฯ กล่าวว่า สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเป็นหน่วยหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ รวบรวมวัตถุพยาน และตรวจพิสูจน์หลักฐานด้านนิติวิทยาศาสตร์ มีนักวิทยาศาสตร์ที่ปฏิบัติหน้าที่ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายหลักในการปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน ภายใต้การปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล จึงขอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจทุกคนได้ใช้ความรู้ความสามารถในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เพื่อนำไปพัฒนาการทำงานให้สามารถนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิด โดยใช้หลักนิติวิทยาศาสตร์อย่างมีมาตรฐานสากล