ปทุมธานี จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ปทุมธานี จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

เมื่อวันที่ 22 เม.ย.67 เวลา 09.30 น. ที่ศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วัดซอยสามัคคี (ธรรมสุขใจ) นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบรรพชาสามเณร โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยได้รับความเมตตาจากพระราชสุทธิธรรมาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดประยูรธรรมาราม เป็นพระอุปัขฌาย์ ประกอบพิธีบรรพชาสามเณร จำนวน 74 รูป

พร้อมด้วยพระครูพิศาลธรรมานุวัตร เจ้าอาวาสวัดซอยสามัคคี (ธรรมสุขใจ) โดยมี นายธวัชชัย ผ่องใส อัยการจังหวัดปทุมธานี พ.อ.วินัย อภัยกุญชร รอง ผอ.กรมน.จังหวัดปทุมธานี นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน ปลัดจังหวัดปทุมธานี นางสาววัชรินทร์ มิ่งขวัญรุ่งเรือง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพ่อแม่ผู้ปกครองเข้าร่วมพิธี และร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่สามเณรทั้ง 74 รูป

ทั้งนี้ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดปทุมธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2567 ณ วัดซอยสามัคคี (ธรรมสุขใจ) ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมกันแสดงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า

อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนไทยทั่วประเทศได้แสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวที และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และได้รับความรู้ในเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม รวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองได้มีโอกาสร่วมบำเพ็ญกุศล สร้างความรักความผูกพัน ใกล้ชิดกับบวรพุทธศาสนา สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยสืบไป

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน