Breaking News

จันทบุรี-อุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรีจัดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดพบสถานประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีตามนโยบาย”อุตสาหกรรมดี อยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน”

จันทบุรี-อุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรีจัดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดพบสถานประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีตามนโยบาย”อุตสาหกรรมดี อยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน”

วันนี้ (28 มี.ค.66) ที่บริษัทเป็นเงินฟีดมิลล์ จำกัด ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์จ.จันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผู้แทนสมาคม องค์กรภาคเอกชน วิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องร่วมโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดพบสถานประกอบการตามนโยบาย”อุตสาหกรรมดี อยู่คู่กับชุมชน
อย่างยั่งยืน” ทั้งนี้นโยบาย ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้
หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน”อุตสาหกรรมดี อยู่คู่กับชุมชน
อย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนสู่อุตสาหกรรมวิถีใหม่ผ่าน 4 มิติ ได้แก่ความสำเร็จทางธุรกิจ
การดูแลชุมชนโดยรอบโรงงาน การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการกระจายรายได้ให้กับประชาชน
ซึ่งการจะขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีภารกิจหลักที่สำคัญ
คือการกำกับดูแล การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามกฎหมายและไม่เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม จึงต้องส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดจันทบุรี ให้สามารถ
พัฒนาศักยภาพและโอกาสของตนให้แข่งขันได้ในทุกระดับ สามารถพร้อมรับกับการแข่งขันทาง
การค้าและการลงทุนที่มีความรุนแรงมากขึ้น

แนวทางหนึ่งที่สามารถก่อเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพนั้น ได้แก่
การสร้างและสานสัมพันธ์ให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบ และปฏิบัติงานในเชิงรุก จึงจัดทำโครงการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพบสถานประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานราชการในจังหวัดและประสานความร่วมมือใน
ภาคอุตสาหกรรม ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับทราบการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคของ
ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยมีหน่วยงานราชการเข้าร่วม ได้แก่ นายอำเภอในพื้นที่ที่
โรงงานตั้งอยู่ อุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด
พาณิชย์จังหวัด แรงงานจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด โดยเข้าพบสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัด
จันทบุรี แบ่งเป็นอุตสาหกรรมแปรรูปผลไม้ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมห้องเย็น
จำนวน 9 แห่ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับช่วงผลไม้ที่จะมีปริมาณจำนวนมากในเดือน
เมษายนนี้


โดยในวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้มีโอกาสนำหน่วยงานราชการลงพื้นที่พบ
ผู้บริหารของ บริษัท เป็นเงินฟิดมิลล์ จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานที่มีการประกอบการที่น่าสนใจ มีการใช้
เทคโนโลยี และนวัตกรรม สอดคล้องกับ นโยบาย BCG มาใช้ในกระบวนการผลิต ยกระดับศักยภาพ
การผลิต แปรรูปที่มีมูลค่าสูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องประเด็นการพัฒนาจังหวัด
จันทบุรี ให้สามารถขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
ขอขอบคุณ ผู้บริหารบริษัท เป็นเงินฟิดมิลล์ จำกัด ที่ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
ตลอดจน Open House เปิดบ้านเปิดใจ ในวันนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกภาคส่วน จะได้รับความรู้
ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ที่ดี และเป็นอีกหนึ่งกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด และ
ในภาพรวมของประเทศต่อไป

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก