28/10/2021

ข่าวไทย ทูเดย์

เจาะลึก เป็นกลาง สร้างสรรค์

เพชรบูรณ์- เปิดร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง ให้บริการมีทุกสิ่ง ให้เลือกสรร (ชมคลิป)

เพชรบูรณ์- เปิดร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง ให้บริการมีทุกสิ่ง ให้เลือกสรร

 

 

ณ บริเวณตลาดสด องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ส.ส.วันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลท้ายดง โดยมีนายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด นายอำเภอวังโป่ง สจ.วรโชติ สุคนธ์ขจร ประธานสภาอบจ.เพชรบูรณ์ พ.ต.อ.ชินเดช ดีแท้ ผกก.สภ.วังโป่ง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลท้ายดง ผู้บริหารและสมาชิกอบต.ท้ายดง ผู้บริหารสถานศึกษา สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี / พัฒนาสตรีตำบลท้ายดง ประชาชนรวมถึงผู้แทนบริษัท อัครา รีซอร์สเซสจำกัด(มหาชน) เข้าร่วมในพิธีเปิดในวันนี้ พร้อมกันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอธิการชัยวัฒน์ สิริจันโท เจ้าอาวาสวัดผดุงราษฎร์ ทำพิธีเจิมป้ายเพื่อเป็นศิริมงคล

ทางด้านนางสาวฉัตรนภา เมืองแป้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดงได้กล่าวว่า”การจัดตั้งร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลท้ายดงแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน สนับสนุนผลิตผลทางการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตร ฅน ❤️ อินทรีย์ ผลิตภัณฑ์OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลอดจนสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยคัดสรรสินค้าที่มีราคาถูก คุณภาพดี และยังสามารถสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ และสามารถนำเงินปันผลกำไรที่ได้จากการดำเนินงานของร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลท้ายดงไปใช้พัฒนาท้องถิ่น ที่เป็นประโยชน์ต่อไป

ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลท้ายดงได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานจากกองทุนพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนโดย บริษัท อัครา รีซอร์สเซสจำกัด(มหาชน)เป็นจำนวนเงิน 700,000.-บาท และมีการบริหารจัดการในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนสามัญ มีการระดมทุนจากสมาชิก รวมถึงมีการปันผลกำไรให้กับสมาชิก สำหรับสินค้าที่จำหน่ายในร้านสวัสดิการชุมชนตำบลท้ายดงอาทิเช่น อาหารสด พืชผักปลอดสารพิษ สินค้าOTOP สินค้าอุปโภคบริโภค อาหารสด อาหารแช่แข็ง พลาสติก เครื่องเขียน เป็นต้นรวมถึงชาวบ้านนำพืชผัก อาหารแปรรูป มาขาย สร้างรายได้ให้แก่คนในขุมชนอีกด้วย”

ยุทธ ศรีทองสุข /เดชา มลามาตย์/ มนสิชา คล้ายแก้ว ภาพข่าว