28/10/2021

ข่าวไทย ทูเดย์

เจาะลึก เป็นกลาง สร้างสรรค์

เชียงใหม่-กองทัพภาคที่ ๓ ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ส.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ครูฝึกทหารกองประจำการในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน รุ่นที่ ๑ เพื่อนำไปสอนทหารกองประจำการในสังกัด (ชมคลิป)

เชียงใหม่-กองทัพภาคที่ ๓ ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ส.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ครูฝึกทหารกองประจำการในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน รุ่นที่ ๑ เพื่อนำไปสอนทหารกองประจำการในสังกัด

 

 

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ณ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ เวลา ๑๑.๓๐ น. พันเอกสงบศึก วังแก้ว รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ครูฝึกทหารกองประจำการในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๓ ภาคเหนือตอนบน รุ่นที่ ๑ ร่วมด้วยผู้มีเกียรติ พันเอก ประณต ศิริพันธ์ หัวหน้ากองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 33 พันโท นพอนันต์ ปาลิวนิช รองหัวหน้ากองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 33 ผู้แทน ปปส.ภาค ๕ และคณะวิทยากร ประกอบด้วย นางสาวสุกันยา ใหญ่วงศ์ ผู้อำนวยการส่วนประสานพื้นที่ ว่าที่ร้อยเอก ดร.พัฒนดล พลเยี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานระบบฐานข้อมูล นางทิพากร ชีวสกุลยง หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ นางสาวนฤมล วรรณพริ้ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฯ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายกิตติชัย เหลืองกำจร ที่ปรึกษาศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางบังอร สุปรีดา ข้าราชการบำนาญโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ทหารในสังกัด มณฑลทหารบกที่ ๓๓ กองทหารราบที่ ๗ (ร.๗) กรมทหารราบที่ ๗ กองบินที่ ๑ (ร.๗ พัน ๑) กองพลทหารราบที่ ๗ กองบินทหารปืนใหญ่ที่ ๗ (ป พัน ๗ พล.ร.๗) กองพันทหารพัฒนาที่ ๓ (พันพัฒนา ๓) รวม ๒๐ นาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กฎหมายยาเสพติด ทักษะชีวิต เทคนิคการสอน และการใช้เทคโนโลยีการสอน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ฝึกสอนและสร้างการรับรู้ให้กับทหารกองประจำการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสังกัดต่อไป โดยกระบวนการจัดโครงการฯได้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันโรคโควิด 19

ทั้งนี้ จะดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ครูฝึกทหารกองประจำการในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๓ ภาคเหนือตอนบน รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ ณ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ และเมื่อสิ้นสุดโครงการฯ คณะวิทยากร จะร่วมติดตามประเมินผลการดำเนินงานในหน่วยงานของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในการฝึกสอนทหารกองประจำการใหม่ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป


นภาพร/เชียงใหม่