26/09/2021

ข่าวไทย ทูเดย์

เจาะลึก เป็นกลาง สร้างสรรค์

สระบุรี/คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสระบุรีติดตามผลการดำเนินงานและกสารช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (ชมคลิป)

สระบุรี/คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสระบุรีติดตามผลการดำเนินงานและกสารช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

 

วันนี้(14 ก.ย.64) ที่ห้องประชุมตะแบกนา ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสระบุรี โดยแจ้งว่า มื่อ 1 กรกฎาคม 2564 กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจําปี 2564 (Tip Report 2021) โดยประเทศไทยได้รับการจัดระดับให้อยู่ใน Tier 2 Wacth list ซึ่งอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าปี 2563 เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามโดยรวมที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับระยะเวลาการรายงานในปี 2562 แม้จะพิจารณาถึงผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด – 1 ) ต่อความสามารถในการต่อต้านการค้ามนุษย์


ในการประชุมได้พิจารณากำหนดค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 มีการรายงานผลการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และผลการดำเนินคดีค้ามนุษย์ ปี 2564 ซึ่งมี 2 ราย ในพื้นที่อำเภอเมืองสระบุรี และอำเภอพระพุทธบาท สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ได้จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อเป็นผู้เฝ้าระวังทางสังคมด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่งนักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมอบรมใน โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกผู้เสียหายคดีค้ามนุษย์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รุ่นที่ ๑

เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในการคัดแยกผู้เสียหายจากคดีค้ามนุษย์ยึดหลักผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นศูนย์กลาง (Victim-Centered).และบูรณาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการคัดแยกผู้เสียหายจากคดีค้ามนุษย์ให้กับผู้ปฏิบัติงานสอบสวนในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด พร้อมนี้ยังติดตามการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เน้นให้ที่ทำการปกครองประสานกับสถานประกอบการให้ช่วยสอดส่องการกระทำผิดอีกทางหนึ่งด้วย

/ดำรงค์ ชื่นจินดา /รายงาน

You may have missed