26/09/2021

ข่าวไทย ทูเดย์

เจาะลึก เป็นกลาง สร้างสรรค์

กาฬสินธุ์ เทศบาลคำเหมือดแก้วพัฒนาตามค่านิยม 11 ประการผู้ว่าฯ

นายกเทศมนตรีตำบลคำเหมือดแก้ว ร่วมกับสมาชิกสภา ผู้นำชุมชน อสม. ร่วมกันพัฒนาถนนสายหลักในเขตพื้นที่ ตามแนวทางปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในประเด็น “ใส่ใจความสะอาด” เป็นการบูรณาการมีส่วนร่วมระหว่างส่วนราชการ ท้องถิ่น ท้องที่ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาด สวยงาม และเกิดความปลอดภัยในการจราจร


วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ที่บริเวณถนนสายบ้านคำมันปลา หมู่ 6 และบ้านคำมะโฮ หมู่ 7 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ นายพิบูรณ์ คำแหงพล นายกเทศมนตรีตำบลคำเหมือดแก้ว ร่วมกับนายโชคดี แก้วเก็ตคำ ปลัดเทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว นายบพิตร งอมสระคู กำนัน ต.คำเหมือดแก้ว พร้อมด้วยผู้นำชุมชน อสม. ร่วมกันทำความสะอาด โดยกำจัดวัชพืช ตัดหญ้า ตามริมถนนเชื่อมระหว่าง 2 หมู่บ้าน ระยะทาง 2 กม.


นายพิบูรณ์ คำแหงพล นายกเทศมนตรีตำบลคำเหมือดแก้ว กล่าวว่า ตามที่ทาง จ.กาฬสินธุ์ และสำนักงานท้องถิ่น จ.กาฬสินธุ์ ได้ร่วมกับแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.กาฬสินธุ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 151 แห่ง และแขวงทางหลวงสกลนคร บันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือในการรักษาความสะอาดของถนน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน จ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติหน้าที่ หรือค่านิยม 11 ประการ ของนายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ ในประเด็นที่ 3 คือใส่ใจความสะอาด ทั้งนี้ เป็นการบูรณาการระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กับท้องถิ่น ท้องที่ เพื่อสร้างความสะอาด ปลอดภัยและประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน


นายพิบูรณ์กล่าวอีกว่า สำหรับในเขตเทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว มี 9 หมู่บ้าน มีทั้งถนนสายหลักตัดผ่าน และสายรอง ระหว่างหมู่บ้านหลายสาย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว ร่วมกับส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว ผู้นำชุมชน อสม.และชาวบ้าน จึงได้ร่วมกันทำความสะอาดถนนทั้งสายหลัก สายรองสองอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมมีการตัดหญ้า กำจัดวัชพืช ที่บดบังทัศนวิสัยในการขับขี่ ตลอดจนทำลายแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรค และปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยจะดำเนินการหมุนเวียนไปทุกสัปดาห์ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคี และเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน ในการรักษาความสะอาด รวมทั้งเกิดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนอีกด้วย


/ ณัฐพงษ์ ประชากูล จ.กาฬสินธุ์

 

You may have missed