13/06/2021

ข่าวไทย ทูเดย์

เจาะลึก เป็นกลาง สร้างสรรค์

นิพนธ์ เตรียมความพร้อมเปิดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 “

นิพนธ์ เตรียมความพร้อมเปิดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 “ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน” ให้ความรู้ อปท.- ปภ. ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ลดการเสียชีวิต บาดเจ็บ พิการ

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานสัมมนาวิชากรระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 “ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน”เพื่อร่วมกันบูรณาการข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการกำหนดแนวทางและรูปแบบการจัดงาน

โดยมีนายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และมีการประชุมผ่านระบบซูม(Zoom) ไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) สำนักงานสสส. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และภาคีเครือข่าย

นายนิพนธ์ กล่าวว่า “สถานการณ์ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย นำมาสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล ซึ่งเป็นหนึ่งในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนของรัฐบาล เพื่อลดจำนวนผู้สูญเสียในกลุ่มนี้ได้อย่างรวดเร็ว โดยให้ภาครัฐและหน่วยงานเกี่ยวข้องให้ความใส่ใจและจริงจังในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ในงานสัมมนานอกจากแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อขับเคลื่อนงานดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ ยังเปิดกว้างให้กับภาคีเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมในการให้ความรู้ เสวนา พิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

รวมถึงการพูดคุยการทำงานด้านความปลอดภัย จากผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทราบนโยบายของรัฐบาลในการดำเนินงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และมีส่วนร่วมเสนอนโยบายสาธารณะ รวมทั้งแนวทางการบูรณาการในการดำเนินงาน เพื่อให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นำความรู้ แนวทาง และรูปแบบการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ไปเผยแพร่และปฏิบัติให้เหมาะสมกับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ” โดยตั้งเป้าในอีก6ปี คนไทยจะต้องเสียชีวิตบนท้องถนนไม่เกิน12คนต่อแสนประชากร.

สำหรับงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 “ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน” (15″ Thailand Road Safety Seminar: A New decade, New normal, Safe driving is priority) โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน(ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2564 ที่ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

///////